Privacy policy van het Sint-Jansgilde Soerendonk & Stichting Activiteiten Sint-Jansgilde Soerendonk.

Het Sint-Jansgilde is gevestigd te Soerendonk (hierna te noemen: het gilde) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235929.De stichting activiteiten Sint-Jansgilde is gevestigd te Soerendonk (hierna te noemen: het gilde) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53648838.

Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens het gilde verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het gilde hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

1. Gebruik van persoonsgegevens.

1.1. Het gilde verwerkt mogelijk hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 • Lid bent van het gilde;
 • Zich inschrijft / aanmeldt als lid van het gilde;
 • Contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier, telefonisch e.d).
 • Deelneemt aan een of meerdere activiteiten die worden georganiseerd door het gilde.
 • Aan een bedrijf verbonden bent waar wij een relatie mee hebben of willen krijgen.  

1.2. Het gilde verzamelt mogelijk de volgende (persoons)gegevens:

 • voorletters, voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer(s);
 • overlijdensdatum;
 • geslacht;
 • IBAN-gegevens;
 • aanvangsdatum (aspirant)lidmaatschap;
 • lidmaatschapsgegevens KNTS;
 • gegevens VOG;
 • lidmaatschapsgegevens gildetrom;
 • functie binnen gilde en gildewezen;

 1.3. Het gilde gebruikt deze gegevens, vaak ten dele, voor:

 • het laten functioneren van het gilde;
 • organiseren van activiteiten;
 • deelname aan activiteiten;
 • het verstrekken van gepersonaliseerde documenten (bijv. wedstrijdlegitimatie, KNTS-licentie);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in en van het gilde);
 • handhaving;
 • subsidie verantwoording (gemeente, overheid);

2. Delen van persoonsgegevens met derden.

2.1.Het gilde kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 • Gildekring Kring Kempenland waarbij het gilde is aangesloten;
 • Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS), waarbij het gilde via de gildekring Kring Kempenland aangesloten is;
 • Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS);
 • verwerkers van het gilde, voor de uitvoering van de dienstverlening;
 • commissies binnen het gilde, voor interne communicatie binnen het gilde en de commissies;
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de wapenwet en de daarop gebaseerde regelgeving.

2.2. Het gilde verstrekt uw gegevens niet aan:

Het gilde verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden dan genoemd in artikel 2.1, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of het gilde daartoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

 3. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens:

Doel van het gilde is onder andere archivering en geschiedschrijving o.a middels gildezilver (koningszilver) en verslaglegging (jaarverslag, notulen vergaderingen). Het verwijderen van alle persoonsgegevens tast de doelstelling van het gilde aan. Bij aanname van nieuwe leden zal nadrukkelijk worden gewezen op de doelen van ons gilde en wat dit inhoud voor de AVG privacywet. Bij aanmelding zal schriftelijk worden gevraagd in te stemmen met het beleid persoonsgegevens van ons gilde.

 4. Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt.

Het gilde gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies, voor de website van het gilde, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor de cookies door uw internetbrowsers zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaan. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browsers verwijderen.  

5. Persoonsgegevens website en sociale media.

Er staan op de website en/of sociale media van onze vereniging geen persoonsgegevens anders dan contactgegevens van het actuele secretariaat, namen en foto’s van de koning en oud-koningen.   

6. Website en sociale media.

De foto’s die op onze website en/of sociale media worden geplaatst, hebben betrekking
op activiteiten van ons gilde of activiteiten die door het gilde worden georganiseerd.
Foto’s die mogelijk compromitterend zijn, personen in verlegenheid brengen, schade aan de persoon of personen kunnen toebrengen of anderszins niet passen bij de normen en waarden van ons gilde worden niet geplaatst.

7. Beveiliging van uw gegevens.

Het gilde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De pc’s die gebruikt worden voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn adequaat beveiligd middels up-to-date antivirus software. De websiteserver en mailserver die gebruikt worden, zijn adequaat beveiligd middels up-to-date antivirus software.

8. Gegevens inzien.

Persoonsgegevens zijn voor ieder lid of ouder/verzorger van een jeugdlid ter inzage bij het secretariaat van het gilde, tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of er bezwaar tegen te maken.

Neem hiervoor contact op met het secretariaat van het gilde. Bij verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens zullen de belangen van de aanvrager en het gilde worden gewogen, waarna een beslissing zal worden genomen. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.     

9. Contact

U kunt contact opnemen met het gilde via het secretariaat.